CEO

นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท

Location

อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3 เลขที่ 59/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Mail

mr.sepsis@gmail.com

ผู้สนับสนุน